Shadowsocks 节点快速搭建

1、准备一台Linux服务器(海外ip)

2、ShadowsocksR一键安装管理脚本

3、一键安装命令

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubi/doubi/master/ssr.sh
chmod +x ssr.sh
bash ssr.sh

4、中文界面,按照数字安装即可

5、安装好后这几个一会儿要用

6、下载ShadowsocksR-win-4.9.2.zip

https://github.com/shadowsocksrr/shadowsocksr-csharp/releases

7、配置 带*的全部打开

8、默认BBR加速,也可以使用其他魔改脚本,自行谷歌。


评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注